Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi đài sen cầu bình an đá lưu ly

700.000

Kích thước: 15cm
Chất liệu: Đá lưu ly

Đá Phong Thủy TH