Hương, Nhang trầm hương tự nhiên thắp thờ cúng

250.000

Kích thước: Hương cao 50 cm
Khối lượng: 200g
Chất liệu: trầm hương
Mẫu 1: Hộp có 10 cây
Mẫu 2 ( Hương chạm rồng ): Hộp có 3 cây
Mỗi cây thắp được 4 giờ
Đá Phong Thủy TH